၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် Myanmar International Convention တွင်ကျင်းပခဲ့သော THIRD BIMSTEC SUMMIT & ITS RELATED MEETINGS တွင်လည်း Wireless Internet Access နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် Media User Complain ဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း MYANMAR INTERNATIONAL CONVENTION CENTER တွင် ကျင်းပခဲ့သော 47th AMM/PMC/ 15th APT FMM/ 4th EAS FMM အစည်းအဝေးများအပြင် 46th ASEAN ECONOMIC MINISTER’S (AEM) MEETING များတွင်လည်း Wireless Internet Access နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် Media သမားများနှင့် User Complain ဖြေရှင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Categories: Activities

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *